logo

Tuesday 07th of February 2023

Kontakt i członkostwo

Kalendarz imprez

Galeria

Zapraszamy do uiszczenia składki członkowskiej PTTK - dyżury w czwartki w lokalu Oddziału w willi „Polonia”, Al. Mickiewicza 7 w godz. 18.00-19.00.

Wysokość składki nie zmieniała się w stosunku do ubiegłego roku.

Osoby, które opłaciły składkę za  ubiegły rok przelewem będą mogły odebrać także zaległy znaczek.

Śladem ubiegłego roku istnieje możliwość opłacenia składki przelewem. Dane do przelewu - niżej.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI OBOWIĄZUJĄCEJ CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PTTK W 2021 ROKU WYNOSI:

65 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
40 zł
 dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
30 zł
 dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

UPRAWNIENI  DO OPŁACANIA  SKŁADKI  ULGOWEJ SĄ:
•   rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
•    kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

•    emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
•    bezrobotni,

•     osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 

UPRAWNIENI DO OPŁACANIA SKŁADKI ULGOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SĄ:

•    osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
•    młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
•    opiekunowie szkolnych kół PTTK.

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności.

Legitymacja członka zwyczajnego PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2021 jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie NNW do 31 marca 2022 roku.

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO DO PTTK W 2021 R. WYNOSI:
•    20 zł dla osób opłacających składkę normalną,
•    10 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
•    8 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

W przypadku nie wniesienia składki najpóźniej do 31 marca 2021 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 pkt. 1 3 Statutu PTTK) a więc utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK w tym w szczególności prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2019 wygasa 31 marca 2020 roku.

Istnieje możliwości złożenia oświadczenia woli związanego z ubezpieczeniem NNW. Oświadczenie sporządza się w 2 egzemplarzach, jeden dla ubezpieczyciela, drugi dla ubezpieczonego. Oświadczenie przeznaczone dla ubezpieczyciela ubezpieczony przesyła na adres ubezpieczyciela. Aktualny wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej PTTK.

 

OSOBY WSTĘPUJĄCE DO PTTK W ROKU 2021 :
• wypełniają w 2 egz. deklarację członka PTTK (w tym 1 egz. dla wstępującego);

• wypełniają klauzulę „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”
• dołączają 1 zdjęcie (30x40 mm) do legitymacji;
• opłacają wpisowe w wysokości j.w.

 

 

Dane rachunku w przypadku wnoszenia składki przelewem:

Polskie Towarzystwo  Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 30

Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju

Nr 63 8480 0004 2001 0005 0151 0001

W tytule „składka 2021” oraz imię i nazwisko osoby/osób, za które składka

jest opłacana.


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.