logo

Tuesday 07th of February 2023

Kontakt i członkostwo

Kalendarz imprez

Galeria

Zapraszamy do uiszczenie składki członkowskiej - dyżury w czwartki w lokalu Oddziału w willi „Polonia”, Al. Mickiewicza 7 od godz. 18.00.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI OBOWIĄZUJĄCEJ CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PTTK W 2017 ROKU WYNOSI:

55 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

30 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

25 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

UPRAWNIENI  DO OPŁACANIA  SKŁADKI  ULGOWEJ SĄ:

•   rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
•    kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

  •  emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
    •    bezrobotni,
  •  osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 

UPRAWNIENI DO OPŁACANIA SKŁADKI ULGOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SĄ:

  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
    •    młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
    •    opiekunowie szkolnych kół PTTK.

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności.

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO DO PTTK WYNOSI:
•    15 zł dla osób opłacających składkę normalną,
•    8 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
•    6 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej.

W przypadku nie wniesienia składki najpóźniej do 31 marca 2018 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 pkt. 1 3 Statutu PTTK) a więc utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK w tym w szczególności prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2017 wygasa 31 marca 2018 roku.

Istnieje możliwości złożenia oświadczenia woli związanego z ubezpieczeniem NNW. Oświadczenie sporządza się w 2 egzemplarzach, jeden dla ubezpieczyciela, drugi dla ubezpieczonego. Oświadczenie przeznaczone dla ubezpieczyciela ubezpieczony przesyła na adres ubezpieczyciela. Aktualny wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej PTTK.


OSOBY WSTĘPUJĄCE DO PTTK W ROKU 2018 :
• wypełniają w 2 egz. deklarację członka PTTK;
• dołączają 2 zdjęcia (30x40 mm); / prosimy nie naklejać zdjęć na składanych deklaracjach/
• opłacają wpisowe w wysokości j.w.


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.