logo

Tuesday 07th of February 2023

Kontakt i członkostwo

Kalendarz imprez

Galeria

Zapraszamy do uiszczenie składki członkowskiej - dyżury w czwartki w lokalu Oddziału w willi „Polonia”, Mickiewicza 7 od godz. 18.00.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI OBOWIĄZUJĄCEJ CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PTTK W 2015 ROKU WYNOSI:

40 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,

 - 20 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

 

UPRAWNIENI DO OPŁACANIA SKŁADKI ULGOWEJ SĄ:

•    opiekunowie szkolnych kół PTTK,
•    osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
•    młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
•   jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
•    emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
•    bezrobotni.

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności.

 

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO DO PTTK WYNOSI:
•    15 zł dla osób opłacających składkę normalną,
•    8 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
•    6 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej.

W przypadku nie wniesienia składki najpóźniej do 31 marca 2015 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 pkt. 1 3 Statutu PTTK) a więc utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK w tym w szczególności prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2014 wygasa 31 marca 2015 roku.

Istnieje możliwości złożenia oświadczenia woli związanego z ubezpieczeniem NNW. Oświadczenie sporządza się w 2 egzemplarzach, jeden dla ubezpieczyciela, drugi dla ubezpieczonego. Oświadczenie przeznaczone dla ubezpieczyciela ubezpieczony przesyła na adres ubezpieczyciela. Aktualny wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej PTTK.

Osoby, które do 31 grudnia 2014 roku nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2014 i chcą przywrócić ciągłość przynależności do PTTK (art. 16 ust. 1 pkt. 3) i ust. 4 Statutu PTTK) czynią to przy opłacaniu składki za rok 2015, nie później jednak niż do 31 marca 2015 roku.

 

W ODDZIALE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ZNACZKÓW CZŁONKOWSKICH  ZA LATA UBIEGŁE!


    OSOBY WSTĘPUJĄCE DO PTTK W ROKU 2014 :
• wypełniają w 2 egz. deklarację członka PTTK;
• dołączają 2 zdjęcia (30x40 mm), jedno zdjęcie do legitymacji, drugie należy przykleić na formularzu deklaracji przeznaczonym do Centralnej Kartoteki Członków PTTK;
• opłacają wpisowe w wysokości j.w.


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.